Dłużnik

Wpłat w toku postępowania egzekucyjnego można dokonywać w formie gotówkowej w trakcie czynności egzekucyjnych bądź w kasie Kancelarii czynnej w godzinach urzędowania Kancelarii jak również w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
38 1600 1462 1895 9183 0000 0001

Uwaga!

Dokonując wpłaty zawsze należy wskazać sygnaturę postępowania egzekucyjnego (KM/KMS/KMP/KMN …/…) oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.

Z uwagi na z ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są bardzo ogólnikowe.

Kontaktując się z Kancelarią należy posługiwać się sygnaturą akt komorniczych oraz danymi dłużnika. Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zgodnie z art.762 kodeksu postępowania cywilnego dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny (do 2 000 złotych). Nadto, w przypadku zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień w trybie art. 801 kodeksu postępowania cywilnego. Dłużnik ma obowiązek złożenia wyjaśnień w zakresie posiadanego majątku.